TRANSPORT i SPEDYCJA : UKRAINA  |  AUSTRIA  |  SŁOWACJA  |  WĘGRY  |  ANGLIA  |  LITWA ESTONIA  |  ŁOTWAPOLSKA

F.T.U.H MaxTrans

Polityka prywatności i RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomym było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa MAX TRANS Jacek Puzio, Trześń 302, 39-331 Chorzelów.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail, dane kontaktowe dostepne w zakładce kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

Rodzaje przetwarzanych danych

Administrator w ramach prowadzonej Strony będzie przetwarzał następujące dane:

a) w przypadku świadczenia usługi „Przypomnimy przeglądzie” osób, które wyraziły na to zgodę – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu,

b) w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,

c) w przypadku przesyłania informacji handlowych dotyczących projektów marketingowych realizowanych przez Administratora osób, które wyraziły na to zgodę – imię, nazwisko, numer telefonu, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu,

d) w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – imię, nazwisko, numer telefonu, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu.

e) w przypadku płatności, niezbędne i konieczne informacje skarbowe do wystawienia odpowiednich rachunków

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Dane osobowe Użytkowników Strony są przetwarzane:

a) w celu realizacji usługi przypomnienia o terminie przeglądu rejestracyjnego osobom, które wyraziły na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i ofertach osobom, które wyraziły na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych i handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r., poz. 1219 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celu identyfikacji Użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym na Stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

d) w celu tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. Przekazanie danych osobowych w zakresie lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych w zakresie wskazanym formularzem uniemożliwi realizację usługi „Przypomnimy o przeglądzie”.

3. Podanie danych osobowych w zakresie lit. c) powyżej jest dobrowolne, lecz konieczne dla wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy na Stronie, realizacji zgłoszenia w odpowiedzi na wiadomość otrzymaną poprzez formularz kontaktowy oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Dane osoby, która skorzystała z usługi „Przypomnimy o przeglądzie” wpisane w formularzu przypomnienia zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Administratora danych osobowych.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury w zakresie lit. e). W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy, dla celów podatkowych, w tym mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

1. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z realizacją usług świadczonych w ramach strony internetowej Administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu administratora są: właściciel serwera zewnętrznego, dostawcy usług IT, agencje marketingowe.

2. Administrator jest uprawniony do ujawniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych i obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacjom międzynarodowym.

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa Sekcja 3 RODO. Zwracamy uwagę, że możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jedynie w szczególnych sytuacjach np. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wynikających z umowy.

Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne.

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.